Ga naar de inhoud

1 ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van maemua.be.
  De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.maemua.be.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Maemua.be behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door maemua.be erkend.
 4. Maemua.be garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2 LEVERING

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal maemua.be bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
  Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 3. Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 4. Aan de leveringsplicht van maemua.be zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door maemua.be geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

  3 PRIJZEN

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief 21% BTW voor de consumenten.

4. BETALING

De verkoper aanvaardt betalingen met Visa en MasterCard. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.

 5 HERROEPINGSRECHT

 1. Bij een verkoop op afstand met een consument, overeenkomstig de Wet Overeenkomsten op afstand (artikel VI.45 tot VI.53 Wetboek Economisch Recht), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen met opgave van reden te retourneren. De herroepingstermijn begint te lopen :
 2. voor verkoopovereenkomsten te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve in bijzondere omstandigheden voorzien in boek VI van het Wetboek van economisch recht;
  1. in geval van meerdere goederen of goederen samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, te rekenen vanaf de dag na fysieke inbezitneming van het laatste goed of de laatste zending of het laatste onderdeel;
  1. in geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, te rekenen vanaf de dag na fysieke inbezitneming van het eerste goed.
 3. voor diensten te rekenen vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst;
 4. voor verkoopovereenkomsten, waaronder ook de overeenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed; Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan maemua.be heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij maemua.be. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt maemua.be er zorg voor dat binnen 14 kalenderdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 6. Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 14 kalenderdagen.
 7. Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
 8. Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
 9. Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
 10. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.

6  GEGEVENSBEHEER

 1. Indien u een bestelling plaatst bij maemua.be, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van maemua.be.
  maemua.be houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en GDPR en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 2. maemua.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. maemua.be maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7 GARANTIE

 1. maemua.be garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
 2. De garantietermijn van maemua.be komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Maemua.be is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan maemua.be) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan maemua.be. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan maemua.be schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de afnemer door maemua.be gegrond worden bevonden, zal maemua.be naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van maemua.be en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van maemua.be) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van maemua.be gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van maemua.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 5. maemua.be is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens maemua.be in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van maemua.be en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 8 AANBIEDINGEN

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt maemua.be zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden maemua.be slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van maemua.be gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Maemua.be kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

  9 OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen maemua.be en een klant komt tot stand nadat een bestellings-opdracht door maemua.be op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. Maemua.be behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.
 3. Bij het vastleggen van een datum voor een huwelijk wordt een voorschot van €50 gevraagd. Vanaf dat het bedrag is overgemaakt op de rekening van MaeMua wordt de datum vastgelegd.
 4. Bij de proefsessie worden de reeds geleverde diensten (€125) en eventuele producten in rekening gebracht.
 5. Indien de afspraak voor het huwelijk wordt geannuleerd minder dan 1 maand voor het huwelijk wordt het voorschot niet terugbetaald. Indien de afspraak voor het huwelijk wordt geannuleerd minder dan 14 dagen voor het huwelijk wordt het volledige resterende bedrag van de offerte in rekening gebracht.

10 AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

 1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van maemua.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11 OVERMACHT

 1. Maemua.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Maemua.be behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is maemua.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien maemua.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12 AANSPRAKELIJKHEID

 1. maemua.be is niet aansprakelijk voor schade aan enig object ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Eigendom van alle door maemua.be aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij maemua.be zolang de afnemer de vorderingen van maemua.be uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van maemua.be wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
 2. De door maemua.be geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan maemua.be of een door maemua.be aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin maemua.be haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht maemua.be zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan maemua.be.

15. TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen maemua.be en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Sint-Niklaas kennis, tenzij maemua.be er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

16. PRIVACY VERKLARING

Maemua fungeert onder een eenmanszaak Céline Maes met als maatschappelijke zetel Zavelstraat 6A, 9190 Stekene, ondernemingsnummer BE0677.969.523

MaeMua erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens van haar klanten en zal de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorg behandelen. Het bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 8 december 1992 als de Europese General Data Protection Regulation.

Wat is dat nu precies, die GDPR? 
Wel, dat is een nieuwe verordening, namelijk de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, gekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation). Dit is een nieuwe privacywet om de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens.
Vanaf vrijdag 25 mei 2018 is deze verordening in voege getreden.

We willen heel duidelijk communiceren waarvoor wij
jouw gegevens gebruiken en hoe we ze verwerken:

 • Beheer klantenbestand
 • Maillingslijst: promoties, nieuwe merken, nieuwe producten,out of stock, opleidingen, …
 • Vragen en/of opmerkingen rond bestellingen
 • Reminders en/of duplicaten van facturen
 • Opvolging betalingen en andere financiële aspecten
 • Leveringssysteem

We zullen deze persoonlijke informatie nooit zonder uw voorafgaande toestemming met andere partners of derden buiten onze firma delen.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS:
Céline Maes zal deze persoonsgegevens van haar klanten verwerken rekening houdend met volgende doeleinden: De betrokkene op de hoogte brengen van activiteiten met betrekking tot Maemua.

Ten alle tijden heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn rechten beschreven in de General Data Protection Regulation uit te oefenen. De betrokkene kan steeds volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op informatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens op te vragen bij Céline Maes ter inzage.
 • Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om eventuele foute persoonsgegevens te laten verbeteren.
 • Recht op gegevensverwijdering: Indien de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd kan de betrokkene steeds contact op nemen met info@maemua.be om met behulp van een simpel kosteloos verzoek de verwijdering van de persoonsgegevens te vragen.